بابەتەکانی "بەهزاد موحسین"

یەکێتیە کتومت پارتیەکە

بەهزاد موحسین درێژی ناکەمەوە یەکێتی کتومت پارتیە و پارتیش هەروا. باسی ئەو چەند ساڵەی پێشو و ئێستا دەکەین. یەکێتی و پارتی جمکن، لە دزی و

2018-08-09